• Informasjon om Cresco Access på nett

  Legg ut informasjon om Cresco Access på dine nettsider, slik at kundene får god informasjon om mulighetene med betalingsutsettelse og søke om kortet. Vi anbefaler at du legger opp informasjon via en iFrame hvor innholdet styres via vårt CMS-system. På denne måten har vi full kontroll over innholdet ved en eventuell renteendring og lignende.

  Les mer om hvordan du legger ut informasjon om Cresco Access på dine sider


 • Rutiner rundt innsendelse av kontrakter

  Det er veldig viktig at du ivaretar rutinene rundt innsendelse av kontrakter. Alle kontrakter skal sendes inn i oppgjørskonvolutter. Disse blir mottatt på skannesenteret vårt. Når du sender inn kontrakter per epost, vil dette være avvik i rutinene og vil medføre lengre behandlingstid av kontraktene.

 • Etikkregler finansagenter i DNB-konsernet

  Etikkregler finansagenter i DNB-konsernet

  DNBs finansagenter skal kjennetegnes av høy etisk standard
  Konsernretningslinjer for etikk (etikkreglene) skal bidra til bevissthet om og etterlevelse av den høye etiske standarden som kreves av medarbeidere og aktører som opptrer på vegne av DNB. En høy etisk standard har egenverdi både for konsernet og for den enkelte medarbeider, er en del av ansvaret DNB har som samfunnsaktør og bidrar til å opprettholde tillit fra omverdenen. Alle som omfattes av etikkreglene plikter å opptre lojalt i forhold til disse og til andre interne og eksterne regler, og ikke opptre på en måte som kan skade DNBs omdømme.

  Alle ansatte og ledere av agenturet omfattes av etikkreglene. Etikkreglene gir ikke kunder eller andre tredjemenn noen juridiske rettigheter.

  1. Vi kommuniserer åpent, sannferdig og tydelig
  Dette betyr at den enkelte må:
  • være åpen, sannferdig og tydelig i alt han eller hun gjør
  • gi alle interessenter korrekt og rettidig informasjon
  • ivareta kundens interesser i forbindelse med salg og rådgivning
  • gi kunden informasjon i samsvar med god forretningsskikk og bidra aktivt til at kunden er kjent med konsekvensene av sine valg
  • bare uttale seg offentlig om forhold som vedrører DNB dersom han eller hun er utpekt til å uttale seg på konsernets vegne
  • opptre ansvarlig ved bruk av åpne kommunikasjonskanaler
  2. Vi opptrer med respekt og omtanke
  Dette betyr at hver enkelt må:
  • opptre med respekt, omtanke og alminnelig høflighet i forhold til kolleger så vel som konkurrenter, kunder og andre
  • bidra til at diskriminering, trakassering eller mobbing ikke forekommer
  • avstå fra å bruke DNBs eiendeler på en måte som kan knyttes til gambling, pornografi, rasisme eller andre formål som kan oppfattes støtende eller som er i strid med lover eller interne regler
  3. Vi hverken gir eller tar imot utilbørlige fordeler 1
  Dette betyr at den enkelte må:
  • avstå fra å ta imot en gave eller fordel dersom denne er egnet til å påvirke mottagers integritet og uavhengighet 2
  • avstå fra å gi eller tilby andre en slik fordel
  • avstå fra å betale tilretteleggelsespenger 3
  • være lojal i forhold til konsernets bekjempelse av enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser, samt hvitvasking, bedrageri, terrorfinansiering og finansiering av kriminell aktivitet
  4. Vi forebygger, identifiserer og håndterer interessekonflikter
  Dette betyr at den enkelte må
  • unngå situasjoner, profesjonelt og privat, hvor det kan stilles spørsmål ved medarbeiderens uavhengighet, integritet eller lojalitet
  • ikke delta i behandling av saker eller føring på kontoer der medarbeideren har økonomisk eller personlig interesser (inhabilitet) 4
  • avstå fra å drive privat forretningsvirksomhet uten samtykke fra DNB 5
  • avstå fra å ha verv som vara- eller styremedlem i virksomhet, eller deltagelse i selskap med personlig ansvar, der virksomheten har et kundeforhold til DNB-konsernet som innebærer kredittrisiko
  • avstå fra å utnytte sin tilknytning til DNB til vinning for seg selv eller sine nærmeste
  • avstå fra å være ansatt i eller medlem av styret i foretak som har et kundeforhold til eller annet forretningsforhold til banken dersom man er ledende ansatt i banken
  5. Vi viser aktsomhet ved handel med finansielle instrumenter
  Dette betyr at den enkelte må:
  • ikke misbruke innsideinformasjon, det vil si opplysninger om forhold som kan påvirke kursen på finansielle instrumenter merkbart og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet
  • utvise aktsomhet ved handel med finansielle instrumenter i selskaper som er kunde i DNB, særlig når selskapet er kunde i det forretningsområdet medarbeideren er tilknyttet eller dersom medarbeideren sitter med kunnskap om selskapet gjennom sitt arbeidsforhold
  6. Vi respekterer taushetsplikten og ivaretar personvernet
  Dette betyr at den enkelte må:
  • respektere taushetsplikten om det han eller hun i sitt arbeid får vite om DNBs eller kunders forhold, også i forhold til kolleger som ikke har behov for de aktuelle opplysningene i sitt arbeid
  • respektere taushetsplikten også etter å ha avsluttet sitt arbeidsforhold til DNB
  • avstå fra å aktivt søke opplysninger om andre medarbeidere, kunder eller utenforstående via DNBs systemer når det ikke er nødvendig for utførelsen av hans eller hennes arbeid
  • beskytte informasjon gjennom i hovedsak å bruke DNBs eiendeler til arbeidsrelaterte formål
  7. Vi varsler om kritikkverdige forhold ved egen arbeidsplass
  Dette betyr at den enkelte må:
  • informere enten sin nærmeste leder eller konserndirektør Revisjon dersom han eller hun får kunnskap om forhold som er i strid med gjeldende regelverk, vesentlige brudd på interne bestemmelser eller andre vesentlige kritikkverdige forhold
  • beskyttes mot represalier eller lignende som følge av slik varsling
  8. Vi er klar over at overtredelse av etikkreglene kan få konsekvenser
  Dette betyr at den enkelte må:
  • holde seg oppdatert om og etterleve regler og retningslinjer som gjelder innenfor eget arbeidsområde
  • konferere med nærmeste leder ved tvil om forståelsen av etikkreglene
  • informere nærmeste leder dersom han eller hun er siktet eller tiltalt for økonomisk kriminalitet
  • etterleve den regelen som er strengest ved forskjeller mellom lovgivning i det enkelte land og DNBs etikkregler

  1 Alt mottageren kan se seg tjent med eller dra nytte av, er å anse som en fordel (for eksempel penger, rabatter eller gjenstander med økonomisk verdi), men også om det ikke har selvstendig økonomisk verdi og omfatter invitasjoner til deltakelse på arrangementer og reiser m.m. betalt av andre. Vurderingskriteria i denne sammenheng vil bl.a. være fordelens verdi, formålet med ytelsen, om det er åpenhet rundt fordelen, samt partenes relasjon og den aktuelle situasjonen dem i mellom.

  2 I tvilstilfeller innhenter medarbeideren skriftlig godkjennelse fra sin nærmeste leder eller avstår fra å ta imot gaven eller fordelen. En eventuell godkjennelse fra leder dokumenteres, for eksempel ved hjelp av e-post som arkiveres i MyWork.

  3 Tilretteleggelsespenger, også kalt facilitation payments, er betaling for å få utført noe som man i utgangspunktet har krav på å få utført uten ekstra betaling. Kun i nødsfall kan betaling gjennomføres med rapportering til leder i etterkant.

  4 Medarbeiderens nærstående/nærmeste omfattes også, det vil si ektefelle/samboer og deres foreldre, egne foreldre, søsken og barn og deres ektefeller og samboere. Selskaper hvor medarbeideren eller noen av de nevnte har vesentlig innflytelse, omfattes også. Andre personlige relasjoner kan etter en konkret vurdering likestilles med nærstående/nærmeste.

  5 Samtykke innhentes fra nærmeste leder og dokumenteres skriftlig.

Pris Cresco Access: Nominell rente: 19,20 %. Eff. rente 29,65 %, 15.000 o/ 12 mnd. Totalt 17.217,- Priser og betingelser gjelder per 01.03.2018, og kan bli endret.